ARTIKEL 1: DEFENITIES

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Copyshop De Haan. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING VOORWAARDEN VAN DE KLANT

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Copyshop De Haan en op alle overeenkomsten tussen de klant en Copyshop De Haan. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

Let op!

Aangezien drukwerk een “maat product” is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.


ARTIKEL 3: AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

De overeenkomt tussen de klant en Copyshop De Haan komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Copyshop De Haan, maar pas doordat Copyshop De Haan de opdracht van de klant op enige manier schriftelijk heeft bevestigt.

Aanbiedingen van Copyshop De Haan zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

ARTIKEL 4: ANNULERING

Wil de klant de met Copyshop De Haan gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Copyshop De Haan een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Copyshop De Haan schriftelijk is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren nadat Copyshop De Haan aan de klant de statusvermelding “uw order is in productie” heeft gestuurd.Na annulering brengt Copyshop De Haan bij de klant altijd een bedrag van €20,- excl BTW wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 20,- excl BTW bedragen.

ARTIKEL 5: OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR

5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.

5.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Copyshop De Haan de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Copyshop De Haan. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website Copyshop De Haan. Een toezending die niet voldoet volgens de aanleverspecificaties hoeft Copyshop De Haan niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. Copyshop De Haan heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5.3 De klant kan ervoor kiezen dat Copyshop De Haan een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat Copyshop De Haan na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Copyshop De Haan de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Copyshop De Haan beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d.

Kiest de klant niet voor “controle bestanden”, dan stelt Copyshop De Haan de klant in staat om aan te leveren met het “bestandscontrolesysteem”en kan de klant zelf een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat genereren en controleren. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de klant het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure.

5.4 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde PMS kleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “controle bestanden”: met het bestand zoals door Copyshop De Haan ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een PMS kleur geldt is een afwijking van toegestaan.

Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De klant kan die voorwaarden raadplegen op de website van Copyshop De Haan en ze worden de klant op verzoek kosteloos toegestuurd door Copyshop De Haan.

Een uitzondering hierop zijn DTP-en / het ontwerpen van bestanden. Voor DTP of ontwerpen van bestanden brengen wij €50,- euro per uur exclusief BTW in rekening. Voorafgaand productie sturen wij u digitale drukproeven toe ter controle en akkoord. Na akkoord is Copyshop de Haan is niet aansprakelijk voor enig teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist door u aangeleverde bestanden of het niet tijdig opmerken van enige fout. Denk hierbij aan rasters, verlooptinten, te lage resolutie, taal- of spelfouten, etc.

ARTIKEL 6: PRIJS, BETALING

6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Copyshop De Haan kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Copyshop De Haan kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Copyshop De Haan (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Copyshop De Haan.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Copyshop De Haan heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Copyshop De Haan aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Copyshop De Haan heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

ARTIKEL 7: LEVERING, RISICO TIJDENS VERVOER

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt van maandag tot zaterdag, via een passend vervoer in opdracht van Copyshop De Haan. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Copyshop De Haan alleen indien ze schriftelijk door Copyshop De Haan werden aangegaan.

7.3 In de door Copyshop De Haan opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Copyshop De Haan. De levertijden die Copyshop De Haan opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Copyshop De Haan bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Copyshop De Haan die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.

Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt de levering afgegeven bij een “Pick-Up point”. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook met een fatale levertermijn. Lukt het de klant niet om de levering binnen 5 werkdagen op te halen, dan zal de levering retour worden gestuurd naar Copyshop De Haan. Copyshop De Haan zal zodoende de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Copyshop De Haan zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Copyshop De Haan zich van de goederen ontdoet.

7.5 Indien tijdens het bestelproces wordt gekozen voor “afhalen in winkel (onze fysieke winkel / Kloosterplein 1, 4811GN te Breda)”, kan het drukwerk tijdens onze openingstijden worden afgehaald. Bestellingen staan op de geselecteerde dag klaar, tenzij anders overeengekomen, en de klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld. Bestellingen moeten binnen 7 dagen na het einde van de productietijd worden opgehaald, anders worden er kosten in rekening gebracht voor opslag van het product. Copyshop De Haan zal de goederen daarom op kosten van de klant, tot nader order, doch maximaal 30 dagen ter beschikking houden. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog de levering ontvangen, tegen betaling van de opslagkosten. Indien de 30 dagen zijn verstreken, kan Copyshop De Haan op kosten van de klant over de goederen beschikken. De koopprijs is betaalbaar na het eerste bod. De koopprijs blijft verschuldigd indien Copyshop De Haan over de goederen beschikt.

ARTIKEL 8: WAARTOE DE OVEREENKOMST COPYSHOP DE HAAN VERPLICHT, RECLAME

8.1 Copyshop De Haan zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Copyshop De Haan staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Copyshop De Haan geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Copyshop De Haan heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3 De klant zal binnen 5 werkdagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Copyshop De Haan te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Copyshop De Haan doorgeven. Het geniet de voorkeur dat de klant deze mailt naar service@copyshopdehaan.nl en voorzien van de nodige foto’s. De klant kan niet meer reclameren na de gestelde termijn is verstreken na de levering.

TBij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van +-30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal Copyshop De Haan met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8.4 Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft Copyshop De Haan het recht om de klacht af te wijzen en is Copyshop De Haan niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5 Copyshop De Haan de reclame van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Copyshop De Haan het betreffende drukwerk aan Copyshop De Haan retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Copyshop De Haan. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens Copyshop De Haan terecht was of niet.

8.6 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

8.7 Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Copyshop De Haan de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her) levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor Copyshop De Haan, kan Copyshop De Haan kan ervoor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

ARTIKEL 9: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN COPYSHOP DE HAAN

9.1 De aansprakelijkheid van Copyshop De Haan in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Copyshop De Haan.

9.3 Copyshop De Haan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.

De aansprakelijkheid van Copyshop De Haan is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Copyshop De Haan, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Copyshop De Haan.

9.5 Copyshop De Haan is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Copyshop De Haan is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

9.6 De klant zal Copyshop De Haan vrijwaren en schadeloosstellen, als Copyshop De Haan wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en Copyshop De Haan, niet voor rekening of risico van Copyshop De Haan komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Copyshop De Haan blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen naar Copyshop De Haan heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Copyshop De Haan wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

ARTIKEL 11: INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN

De klant staat er jegens Copyshop De Haan voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Copyshop De Haan alle schade en nadeel die Copyshop De Haan lijdt indien en doordat het door Copyshop De Haan geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Copyshop De Haan tegen aanspraken van derden op dit punt. Copyshop De Haan heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.

Onder overmacht wordt aan de zijde van Copyshop De Haan in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Copyshop De Haan indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Copyshop De Haan.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank te Breda die bij uitsluiting bevoegd is.